DISCLAIMER

Privacy-en cookiebeleid van Group Deneve.

Privacy-en cookiebeleid Group Deneve

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Onderhavig Privacy- en Cookiebeleid maakt integraal deel uit van de website www.groupdeneve.com en alle projectwebsites van Group Deneve. Door gebruik te maken van de websites van Group Deneve of haar diensten, stemt u in met onderhavig Privacy- en Cookiebeleid.

Voornoemde websites zijn eigendom van Deneve en Partners, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 266, ondernemingsnummer 0866.608.886.

Group Deneve behoudt zich steeds het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het privacy- en cookiebeleid, teneinde deze conform te maken aan nieuwe functies die aan haar websites toegevoegd worden, indien deze laatsten de verwerking van persoonlijke gegevens vergen.

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd gewijzigd op 3 november 2022. Belangrijke wijzigingen zullen steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de websites.

A. PRIVACYBELEID

TOEPASSINGSGEBIED

Onderstaand privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens via de websites van Group Deneve.

Group Deneve tracht met dit Privacybeleid een zo duidelijk en transparant mogelijke informatie inzake verwerking van persoonlijke gegevens te bieden aan de gebruiker van haar websites.

De gegevensverwerking van persoonlijke gegevens zal steeds geschieden in naleving van de Europese regelgeving, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).

De besloten vennootschap Deneve en Partners is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Group Deneve kan gebruik maken van persoonlijke gegevens die haar bezorgd worden op grond van overeenkomst, op basis van uw toestemming of op grond van de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Het betreft onder meer:
De gegevens die Group Deneve verzamelt aan de hand van de cookies op haar websites. (zie hieronder B. Cookiebeleid)
Gegevens die u Group Deneve meedeelt via haar websites, via de telefoon of via eender welke andere manier. Deze houden het verzamelen in van uw naam, gemeente van uw woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en enige andere relevante informatie die u extra Group Deneve zou meedelen via voornoemde kanalen.
Mogelijks kan Group Deneve ook persoonlijke gegevens ontvangen via haar commerciële partners, indien deze partners garanderen deze gegevens op een legitieme manier te hebben verzameld én dat zij de toestemming hebben ontvangen om deze gegevens met ons te delen.

De verzameling van persoonlijke gegevens strekt zich uitsluitend tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de gegevensverwerking.

DOELEINDEN VAN DEZE GEGEVENSVERWERKING

Group Deneve verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u vraagt om op de hoogte gehouden te worden van onze activiteiten. Dit kan door middel van inschrijving op onze nieuwsbrieven of bij aanvraag van extra informatie via het contactformulier op www.groupdeneve.com of één van de verbonden projectwebsites. Uw persoonlijke gegevens zullen in voorkomend geval verwerkt worden om u te informeren over onze activiteiten, projecten en events.

Uw persoonlijke gegevens kunnen eveneens verwerkt worden indien u uw vraag per telefoon, via e-mail of om het even welke andere wijze aan Group Deneve of één van haar tewerkgestelden richt. Uw persoonlijke gegevens zullen in voorkomend geval gebruikt worden om een antwoord op uw vraag te kunnen formuleren.

Uw persoonlijke gegevens kunnen voorts ook verwerkt worden naar aanleiding van een vraag tot het sluiten van een overeenkomst of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Uw persoonlijke gegevens zullen in voorkomend geval gebruikt worden voor administratieve doeleinden zoals bijvoorbeeld klantenopvolging en facturatie.

Ter bevordering van de functionaliteit van Group Deneve haar websites, kunnen uw persoonlijke gegevens verwerkt worden. Uw persoonlijke gegevens zullen in voorkomend geval gebruikt worden voor het verbeteren en het beschermen van Group Deneve haar websites. De gegevensverwerking vindt ook plaats ter personalisatie van de websites naar uw voorkeuren. Dit gebeurt aan de hand van de cookies. Meer informatie hierover kan u terugvinden onder B. Cookiebeleid.

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van de hierboven weergegeven doelstellingen.

In geval de verzameling van gegevens plaatsvindt in het kader van het sluiten van een verkoopovereenkomst waarbij u partij bent, worden uw persoonlijke gegevens echter niet langer bewaard dan 5 jaar na het laatste gebruik ervan.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Group Deneve, Deneve en Partners, en alle daaraan verbonden vennootschappen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Group Deneve doet voorts beroep op derde partijen om verwerkingsactiviteiten uit te voeren, bijvoorbeeld het hosten van haar websites. Uw persoonlijke gegevens worden niet met andere partijen gedeeld, tenzij u daartoe uitdrukkelijke toestemming aan Group Deneve verleent of wanneer dit opgelegd wordt door regelgeving of bij gerechtelijk bevel.

HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Group Deneve tracht de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens zo goed als mogelijk te beveiligen. Dit gebeurt onder andere door het voorzien in een firewall, de beveiliging van de apparaten waarop uw gegevens worden opgeslagen, het naleven van het databeleid, het bijhouden van een gegevensverwerkingsregister en het afdwingen van de nodige garanties van onze contractpartners.

UW RECHTEN

Group Deneve garandeert dat uw persoonlijke gegevens op geen andere wijze gebruikt zullen worden dan voorzien in dit Privacy- en Cookiebeleid.

U heeft steeds het recht om kosteloos toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die door Group Deneve worden verwerkt, er een kopie van te vragen, deze te laten verbeteren of om uw te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing doeleinden. U kan eveneens verzoeken om de schorsing of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die Group Deneve reeds zou hebben verzameld.

In geval de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u eveneens te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit laatste doet echter geenszins afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens die mogelijks reeds heeft plaatsgevonden voor de intrekking van uw toestemming.

U kan dergelijke verzoeken per post (zie bovenstaand adres) of via e-mail (info@groupdeneve.com) richten aan Group Deneve. De behandeling van uw verzoek vereist steeds een bewijs van identiteit.

Mogelijke vragen of klachten inzake dit Privacy- en Cookiebeleid kan u eveneens richten aan Group Deneve via bovenstaande contactgegevens. U behoudt zich ook steeds het recht voor om klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.

B. COOKIEBELEID

TOEPASSINGSGEBIED

Cookies betreffen kleine tekst- of gegevensbestandjes die opgeslagen worden op uw computer of mobiele apparaat bij het bezoeken van een website of toepassing. De opslag kan gebeuren op de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar kan eveneens ook gebeuren op de server van derden die al dan niet samenwerken met de website of applicatie.

De opgeslagen informatie in het tekst- of gegevensbestandje kan bijvoorbeeld bestaand uit de taalvoorkeur van de bezoeker. Cookies zorgen ervoor dat deze opgeslagen informatie bij een later bezoek opnieuw aan diezelfde website of toepassing verstuurd wordt, of naar diens gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Op deze manier kan deze opgeslagen informatie (bijvoorbeeld uw taalvoorkeur) door de website of applicatie herkend worden.

Cookies kunnen eveneens bijdragen tot het gebruiksgemak van de website of toepassing door de bezoeker. Zij zorgen in voorkomend geval voor een correcte werking en ordelijke grafische verschijning van de website of toepassing.

Voor de integraties met website van sociale netwerken wordt eveneens gebruik gemaakt van cookies. De bij derden opgeslagen informatie kan gebruikt worden voor de websites van Group Deneve of andere (online) toepassingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Als u cookies wenst te beheren of weigeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen:

Cookievoorkeuren Internet Explorer 
Cookievoorkeuren Firefox 
Cookievoorkeuren Chrome  
Cookievoorkeuren Safari

Group Deneve wijst u er graag op dat het uitschakelen van cookies kan leiden tot verminderde grafische weergave van de websites of toepassingen en dat u hierdoor mogelijks geen gebruik kan maken van bepaalde applicaties.

DOELEINDEN VAN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Het is belangrijk dat u een duidelijk overzicht krijgt de verschillende soorten cookies waarvan gebruik wordt gemaakt en waarvoor deze cookies gebruikt worden.

Group Deneve maakt gebruik van cookies voor volgende doeleinden:
Het up-to-date houden van de websites
Meting van het aantal bezoeken en bezoekers op de websites
Optimalisatie van dienstverlening voor marketingdoeleinden
Optimalisatie van dienstverlening via sociale media

VAN WELKE SOORTEN COOKIES WORDT GEBRUIK GEMAAKT?

Functionele Cookies

Group Deneve maakt gebruik van functionele cookies ter optimalisatie en personalisatie van haar websites en toepassingen.

Onder optimalisatie van de websites en toepassingen moet verstaan worden: het optimaliseren van de grafische weergave, beeldmateriaal, weergave op uw beeldscherm en de bereikbaarheid van de website of toepassing. Eveneens worden functionele cookies gebruikt ter opsporing van problemen in het gebruik van de website (code) of ter opsporing van misbruik van de door Group Deneve aangeboden websites of diensten.

Onder personalisatie van de websites en toepassingen dient verstaan te worden: het opslaan van de bezoeker zijn/haar voorkeuren zoals taalvoorkeuren, locatievoorkeuren,… .

Binnen deze categorie gebruikte cookies:
Javascript:  Het verbeteren van de gebruikerservaring op de website
Cacheversie: Bijhouden door webserver

Analytische Cookies

Group Deneve maakt gebruik van analytische cookies ter bevordering van het gebruiksgemak van de bezoeker op haar websites en toepassingen. Dit om inzicht te verschaffen over de navigatie doorheen van haar websites en toepassingen, als ook de opbouw en inhoud ervan. De informatie verzameld door deze cookies betreft het aantal bezoeken, de duur van deze bezoeken en de frequentie in raadpleging van de onderdelen van de websites en toepassingen.

Binnen deze categorie gebruikte cookies:
Google Universal Analytics
Mobirise

Advertentiecookies en Social Media Cookies

Wanneer advertenties over de websites, toepassingen of diensten van Group Deneve weergegeven worden op websites of toepassingen van derden, wordt gebruik gemaakt van de cookies van derden. U zal in voorkomend geval bijvoorbeeld een advertentie zien verschijnen over een project van Group Deneve dat u op haar websites of toepassingen in het verleden heeft bekeken.

Er wordt gebruik gemaakt van cookies van derden door het op de websites of toepassingen van Group Deneve plaatsen van beeldmateriaal of content, dewelke oorspronkelijk afkomstig zijn van sociale media netwerken (bijvoorbeeld het inladen van video’s van Youtube). Omgekeerd wordt ook gebruik gemaakt van cookies van deze sociale media netwerken wanneer op de websites of toepassingen van Group Deneve voorzien wordt in een knop om beeldmateriaal of content ervan te delen via sociale media netwerken. Group Deneve verwijst hiervoor graag naar het beleid of de verklaringen hieromtrent, zoals weergegeven op de websites van de desbetreffende sociale media netwerken.

Binnen deze categorie gebruikte cookies:
Facebook
Instagram
LinkedIn
Youtube
Google Advertising

HOELANG BLIJVEN COOKIES BESTAAN?

Afhankelijk van de soort cookies, zijn deze van tijdelijke of permanente aard.

Permanente cookies blijven na het sluiten van de webbrowser of toepassing op uw computer of mobiel apparaat staan. Deze cookies blijven staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum is bereikt, tot u ze zelf verwijdert of tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt.

Tijdelijke cookies daarentegen worden van uw computer of mobiel apparaat verwijderd van zodra u uw webbrowser of toepassing sluit.


GEGEVENS VERZAMELD VIA COOKIES

Sommige cookies kunnen persoonlijke gegevens verzamelen. In voorkomend geval wordt de verwerking van deze gegevens beheerst op basis van uw toestemming en wordt verwezen naar de toepasselijke passages hierboven onder A. Privacybeleid. 

Adres

Kapelsesteenweg 266,
2930 Brasschaat

Telefoon

Kantoor :
+32 3 318 52 44

Social