DISCLAIMER

Privacy-en cookiebeleid van Group Deneve.

Gebruikersvoorwaarden Group Deneve

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

TOEPASSINGSGEBIED

Onderstaande algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing tijdens het gebruik van de website www.groupdeneve.com en alle projectwebsites van Group Deneve. U wordt bij gebruik van onze websites geacht kennis te hebben genomen van nagenoemde algemene voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Group Deneve behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te kunnen wijzigen om in overeenstemming te blijven met nieuwe of gewijzigde regelgeving.

INFORMATIE OP DE WEBSITES

Group Deneve kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks, dan niet onrechtstreeks, zou ontstaan door het gebruik van haar websites of de informatie die op deze websites verschaft wordt. Indien één of meerdere van haar websites doorverwijzingen (of hyperlinks) naar websites van derden zou bevatten, kan Group Deneve eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites van derden.

De informatie die verschaft wordt op de websites van Group Deneve dient steeds beschouwd te worden als algemene informatie. Group Deneve streeft er steeds naar om een zo nauwkeurig en juist mogelijke informatie weer te geven op haar websites en tracht deze informatie zoveel als mogelijk te updaten opdat deze actueel zou blijven. Echter kan in geen geval gegarandeerd worden dat de meegedeelde informatie daadwerkelijk nauwkeuring, juist en actueel is, noch kan Group Deneve hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

De websites van Group Deneve maken gebruik van cookies. Deze maken het mogelijk om persoonlijke gegevens en andere informatie op te slaan om verschillende doeleinden.

Persoonlijke gegevens die u via hogergenoemde websites (of via de telefoon) aan Group Deneve zou toevertrouwen, worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van het Privacy- en Cookiebeleid.

Overeenkomstig de Europese regelgeving (GDPR), behoudt u zich steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wijzigen of schrappen uit onze databanken.


TOEPASSELIJK RECHT

Het gebruik, bezoek en de toegang tot de websites van Group Deneve, met inbegrip van onze algemene voorwaarden, wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De informatie (teksten) en de afbeeldingen (foto’s, tekeningen, logo’s en merktekens) die op de websites van Group Deneve worden weergegeven, als ook de vormgeving van deze websites zelf, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Group Deneve en worden voorts beschermd door de rechten beschreven in boek XI van het Wetboek Economisch Recht en andere bijkomende regelgeving.

Het gebruik van de websites van Group Deneve genereert bijgevolg geenszins een intellectueel eigendomsrecht voor de gebruiker ervan.

Het gebruik van informatie verstrekt op deze websites beperkt zich voor de gebruiker tot het downloaden en kopiëren van deze informatie en dit uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik.

Een miskenning van deze rechten kan leiden tot een rechtsvervolging in overeenstemming met de geldende regelgeving. 

Adres

Kapelsesteenweg 266,
2930 Brasschaat

Telefoon

Kantoor :
+32 3 318 52 44

Social